Soutěžte s KEENy a vyhrajte dárkové poukázky

Všichni naši fanoušci mají od července možnost každý měsíc soutěžit o dárkovou poukázku v hodnotě 1 000 Kč na nákup nových KEENů. Co pro to musíte udělat? Pošlete nám fotku v botách KEEN ať svět vidí, kam až vás donesly! Do soutěže se můžete zapojit třemi jednoduchými způsoby:

Na konci každého měsíce vybereme nejlepší fotku a autora odměníme.

Ukaž KEENy a vyhraj

Pravidla soutěže:

1. Organizátorem soutěže Ukaž KEENy je společnost Outdoor Concept a.s.2. Účast v soutěži je podmíněna poskytnutím fotografie, na které budou viditelné boty značky KEEN, a to jedním ze 3 uvedených způsobů:

3. Soutěž začíná 8.7.2015, její konec bude oznámen organizátorem na webu www.keenfootwear.cz a Facebooku
https://www.facebook.com/keen.cz, když soutěž skončí nejdříve ke dni následujícím po tomto oznámení.

4. Výběr výherců bude provádět pověřená osoba určená Organizátorem.

5. Pověřená osoba vybere podle svého uvážení každý měsíc 1 výherní fotografii zaslanou měsíc předcházející.

6. Organizátor má právo zveřejnit výherní fotografii na Facebooku https://www.facebook.com/keen.cz, webu www.keenfootwear.cz
nebo Instagramu https://instagram.com/keen_cz.

7. Autoři výherních fotografií získají dárkový poukaz na nákup v prodejnách organizátora v hodnotě 1 000 Kč.

8. Výhru není možné vyplatit v hotovosti.

9. Organizátor bude kontaktovat vítěze e-mailem a dohodne s nimi způsob převzetí výhry.

10. Zasláním soutěžní fotografie poskytuje soutěžící Organizátorovi soutěže bezplatnou, nevýhradní, rozsahem co do množství, místa,
území a času neomezenou licenci ke všem způsobům užití soutěžního díla, včetně užití pro reklamní účely Organizátora. Organizátor je oprávněn jakoukoli část fotografie upravit a/nebo měnit a/nebo spojit s jiným autorským dílem, stejně tak je Organizátor oprávněn licenci postoupit či poskytnout podlicenci. Organizátor není povinen svolení a oprávnění udělená mu účastníkem podle tohoto článku využít.

11. Ze soutěže jsou automaticky vyloučení zaměstnanci Organizátora soutěže, a zaměstnanci společností Rock Point a.s. a Hannah Czech a.s.

12. Soutěže se může každý účastník zúčastnit maximálně 1x po celou dobu jejího trvání.

13. Zasláním fotografie souhlasí účastník s pravidly soutěže.

14. Soutěž dle této výzvy není veřejnou zakázkou (soutěží o návrh) podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a nejedná se ani o veřejný příslib ve smyslu ust. § 2884 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Organizátor a soutěžící výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1793 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

15. Tato soutěž, jakožto i jakákoli smlouva uzavřená na základě nebo v souvislosti s touto soutěží se bude řídit právem České republiky.

16. Zpracování osobních údajů: Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa) po dobu trvání soutěže, nejméně však do 31. 12. 2015. Organizátor zpracovává osobní údaje za účelem dodržování povinností v soutěži. Soutěžící prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které poskytl, jsou pravdivé a přesné. Soutěžící je povinen sdělit organizátorovi každou změnu poskytnutých osobních údajů bez zbytečného odkladu. Soutěžící má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Soutěžící, který se domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobní života nebo v rozporu se zákonem, zejména z důvodu nepřesnosti osobních údajů vůči účelu zpracování, je rovněž oprávněn podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů požádat Organizátora o vysvětlení. Soutěžící je oprávněn požadovat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav, zejména, aby blokoval, provedl opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 


 


Rock point newsletter
informace o novinkách a slevách